Samo trenutek ...

 
DODATNA KVALIFIKACIJA

Edini v Sloveniji
z akreditacijo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Info hiši izdal sklep o umestitvi izobraževalnega programa za pridobitev dodatne kvalifikacije Strokovnjak / strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov v Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) in Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK). Program je vpisan v evidenci pri Centru RS za poklicno izobraževanje.

Po opravljenem izobraževalnem programu in izpitu pred strokovno komisijo pridobite Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije Strokovnjak / strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov.

Izobraževanje izvajamo skupaj z našim partnerjem, Uradnim listom Republike Slovenije, ki skrbi za celotno organizacijo izvedbe izobraževanja v okviru njihove dejavnosti na področju dodatnih kvalifikacij.

Zakaj se odločiti za pridobitev podtrdila?

 • ker boste pridobili znanja in kompetence, ki jih bo potrebovala kvalitetna pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov;
 • ker je na trgu dela vedno večje povpraševanje po strokovnjakih s področja varstva osebnih podatkov;
 • ker se zavedate, da za delovanje na področju varstva osebnih podatkov ni dovolj, če ste zgolj prebrali Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).DPO značka
Boljša zaposlitev
Mreženje
SOK 6 / EOK 5
Vrhunski predavatelji
Praktični primeri
Poglobljena teorija
https://www.info-hisa.si/wp-content/uploads/2019/04/img-team-2.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Potrdilo Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov ni obvezno za opravljanje nalog DPO niti garancija, da boste lahko imenovani za DPO, je pa zagotovo izkaz, da ste osvojili strokovno znanje o zakonodaji in praksi na področju varstva osebnih podatkov.

ALI POTREBUJEM DPO?

Kdo mora
imeti DPO?

Upravljavci in obdelovalci iz zasebnega sektorja bodo morali imenovati DPO le v primeru, da:

 1. njihove temeljne dejavnosti zajemajo dejanja obdelave, pri katerih je treba zaradi njihove narave, obsega in/ali namenov posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, redno in sistematično obsežno spremljati;
 2. njihove temeljne dejavnosti zajemajo obsežno obdelavo posebnih vrst podatkov in osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški.

Po uspešno zaključenem izobraževanju bodo imetniki potrdila lahko uporabljali tudi posebno značko Info hiše (v podpisu e-pošte, na CVju in drugih osebnih predstavitvah). Vsak zainteresirani bo pravico do uprabe značke lahko vedno preveril pri nas ali na Uradnem listu.

https://www.info-hisa.si/wp-content/uploads/2019/04/img-blog-34-1280x1280.jpg

Standard dodatne kvalifikacije

Področje: 3 DRUŽBENE, POSLOVNE, UPRAVNE IN PRAVNE VEDE

Podpodročje: 38 PRAVNE VEDE

Vstopni pogoji: dokončana najmanj stopnja izobrazbe 6/1

Pogoji za pridobitev dodatne kvalifikacije:

 • prisotnost na predavanjih (najmanj 75% prisotnost),
 • uspešno opravljen pisni/ustni izpit.

Opis učnih izidov:

Kandidat je zmožen:

 • razložiti pojem varstva osebnih podatkov,
 • razložiti razliko med varstvom osebnih podatkov in zavarovanjem zbirk osebnih podatkov,
 • prepoznati področja tveganja pri posameznih vrstah obdelave osebnih podatkov,
 • razložiti pojem pogodbene obdelave in sestaviti pogodbo o pogodbeni obdelavi z vključenimi ukrepi zavarovanja,
 • osebnih podatkov, pozna tudi pravila pogodbenega razmerje podobdelave
 • razložiti pojem oblačnih storitev in razumeti tveganje v zvezi s temi storitvami,
 • razložiti koncept vgrajene zasebnosti in koncept uporabiti pri različnih načinih obdelave osebnih podatkov,
 • upoštevati temeljna načela za rokovanje z osebnimi podatki, jih prenesti v prakso in predati na internih izobraževanjih sodelavcem,
 • voditi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov in prepoznati različna tveganja pri posameznih vrstah/načinih obdelave,
 • prepoznati primere obdelave, v katerih je potrebna presoja vplivov na zasebnost in izdelati presojo vplivov na zasebnost,
 • voditi postopke in odločati o pravicah posameznikov (seznanitvi z lastnimi osebnimi podatki, pravici do prenosljivosti osebnih podatkov, pravici do pozabe, pravici do popravka, ugovora),
 • izvajati postopke notranje kontrole skladnosti obdelave osebnih podatkov z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov,
 • razumeti sistem sankcij na področju varstva osebnih podatkov po slovenski in evropski zakonodaji,
 • napisati pravilnik o zavarovanju zbirk osebnih podatkov pri upravljavcu in ga ažurirati,
 • opraviti interno izobraževanje za zaposlene,
 • komunicirati z notranjo in zunanjo javnostjo o pomembnih ukrepih in dogodkih, povezanih z varstvom osebnih podatkov.

Postopek preverjanja učnih izidov: predavanje in vaje

bt_bb_section_top_section_coverage_image
CILJI

Kakšen je
namen?

Z načrtovanim strokovnim usposabljanjem »strokovnjak / strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov« želimo med udeležence, ki bodo ali pa že opravljajo delo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, razširiti kakovostno znanje o varstvu osebnih podatkov. Udeleženci bodo usposobljeni za samostojno opravljanje dela pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. To pomeni, da bo udeleženec sposoben samostojno skrbeti za skladnost poslovanja s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, prepoznal tveganja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in predlagati sprejem ustreznih ukrepov za omejitev tveganj, samostojno odločati o zahtevah posameznikov s področja varstva osebnih podatkov, strokovno zastopati organizacijo v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih, samostojno sodelovati z nadzornim organom na področju varstva osebnih podatkov in suvereno nastopati pred različnimi javnostmi (znotraj organizacije, do posameznikov, poslovnih partnerjev in medijev).
ČESA SE BOM NAUČIL?

Program
dodatne kvalifikacije

Naziv programa: STROKOVNJAK/STROKOVNJAKINJA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

MODUL 1 Osnove varstva osebnih podatkov in uvod v naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Število ur: 8

Kandidat pozna:

 • osnovne pojme in osnovna načela s področja prava varstva osebnih podatkov,
 • obveznosti upravljavca in obdelovalca,
 • pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov,
 • pojme in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbene in podpogodbene obdelave osebnih podatkov,
 • odgovornosti pooblaščene uradne osebe za varstvo osebnih podatkov,
 • naloge pooblaščene uradne osebe za varstvo osebnih podatkov,
 • pristojnosti pooblaščene uradne osebe za varstvo osebnih podatkov,
 • potrebne kompetence pooblaščene uradne osebe za varstvo osebnih podatkov,
 • položaj pooblaščene uradne osebe za varstvo osebnih podatkov znotraj upravljavca zbirk osebnih podatkov.

Oblike in metode dela: predavanje in vaje

MODUL 2Zavarovanje zbirk osebnih podatkov in komuniciranje z nadzornim organom

Število ur: 9

Kandidat pozna:

 • osnove zavarovanja zbirk osebnih podatkov (vsebino načel celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti),
 • vplive modernih informacijskih tehnologij na zasebnost (tudi tveganje socialnega inženiringa),
 • osnove varnostnih politik,
 • pomen pravilnika o zavarovanju zbirk osebnih podatkov in ga zna napisati,
 • ukrepe zavarovanja zbirk osebnih podatkov,
 • možnosti in vrste vdorov v informacijske sisteme,
 • osnove inšpekcijskega postopka,
 • osnove prekrškovnega postopka,
 • tveganja za posameznika, ki so povezana z obdelavo osebnih podatkov in zna prilagoditi ukrepe zavarovanja stopnji tveganja,
 • ukrepe, ki jih od upravljavca zbirk osebnih podatkov terjata slovenska in EU zakonodaja.

Oblike in metode dela: Predavanje in vaje

MODUL 3Skladnost in preglednost upravljanja zbirk osebnih podatkov

Število ur: 9

Kandidat je zmožen:

 • napisati politiko zasebnosti,
 • napisati del splošnih pogojev poslovanja, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov,
 • presoditi ustreznost profiliranja in segmentiranja posameznikov, katerih osebni podatki se nahajajo v zbirkah osebnih podatkov in dopustnost nadaljnje obdelave profilov,
 • napisati obrazec za pridobitev pisne privolitve,
 • izdelati presojo vplivov na zasebnost,
 • razumeti pomen vgrajene zasebnosti,
 • odločati o dostopu do lastnih osebnih podatkov,
 • odločati o popravku,
 • odločati o pravici do pozabe,
 • odločati o zahtevi posameznika glede prenosljivosti podatkov,
 • izvesti prenos osebnih podatkov,
 • odločati o ugovoru zoper profiliranje,
 • poznati proces izdelave kodeksov ravnanja,
 • odločati o iznosu osebnih podatkov v tretje države,
 • prepoznati nevarnosti masovnih podatkov (Big data).

Oblike in metode dela: Predavanje in vaje

MODUL 4Posledice neskladnosti poslovanja in komunikacijske kompetence

Število ur: 8

Kandidat pozna:

 • prekrškovno odgovornost upravljavca/obdelovalca in odgovorne osebe,
 • civilno in kazensko odgovornost upravljavca/obdelovalca,
 • tveganja za ugled upravljalca ali obdelovalca zbirk osebnih podatkov,
 • osnove priprav za izobraževanje sodelavcev,
 • orodja in osnove komuniciranja z notranjimi javnostmi,
 • osnove komuniciranja s posamezniki, katerih osebni podatki se nahajajo v zbirkah osebnih podatkov upravljavca ali obdelovalca,
 • osnove odnosov z zunanjimi javnostmi.

Oblike in metode dela: Predavanje in vaje

IZPITI, CENA, PREDAVATELJI ...

Podrobnejše
informacije

Predavatelji

 1. dr. Nataša Pirc Musar
 2. mag. Rosana Lemut Strle
 3. Bojana Pleterski
 4. dr. Polonca Kovač, Fakulteta za upravo
 5. mag. Petra Čas, Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
 6. mag. Filip Božić, Zupo
 7. dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike
 8. mag. Nataša Briški, strokovnjakinja za odnose z javnostmi in družbena omrežja
 9. Miriam Možgan, strokovnjakinja za odnose z javnostmi, Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Izpitna komisija

 1. dr. Nataša Pirc Musar, predsednica
 2. red. prof. dr. Polonca Kovač
 3. mag. Rosana Lemut Strle
 4. mag. Filip Božić
https://www.info-hisa.si/wp-content/uploads/2019/04/img-blog-34-1280x1280.jpg

Strokovna komisija mora biti sestavljena iz:

1. Predsednika strokovne komisije, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • doktor ali magister znanosti s področja družboslovja ali informacijskih tehnologij oziroma varnosti;
 • vsaj 10 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov ali informacijskih tehnologij oziroma varnosti;
 • najmanj 20 izvedenih predavanj na temo varstva osebnih podatkov ali informacijske varnosti, od tega vsaj 3 v tujini.

2. Najmanj dveh članov strokovne komisije, ki vsak posebej izpolnjujejo najmanj naslednje pogoje:

 • vsaj univerzitetna izobrazba s področja družboslovja ali informacijskih tehnologij oziroma varnosti;
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov ali informacijskih tehnologij oziroma varnosti;
 • najmanj 10 izvedenih predavanj na temo varstva osebnih podatkov ali informacijske varnosti.

Način in oblike izvajanja usposabljanja:

 • predavanje,
 • vaje.

Pogoji za predavatelje:

 • vsaj univerzitetna izobrazba;
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov, upravnega, prekrškovnega ali inšpekcijskega prava, informacijskih, varnostnih, andragoških, komunikoloških ali novinarskih ved;
 • vsaj 5 izvedenih predavanj na temo varstva osebnih podatkov, upravnega, prekrškovnega ali inšpekcijskega prava, informatike, varnostnih politik, komuniciranja z javnostmi ali andragogike.

Število udeležencev je omejeno na maksimalno 25.

Organizatorja: Info Hiša (nosilec programa) in Uradni list RS

Vpisnina in šolnina s prvim pristopom k izpitu: 2.500,00 € brez DDV

Raven

SOK 6/EOK 5

bt_bb_section_top_section_coverage_image
BI ŽELELI VEČ INFORMACIJ?

Kontaktirajte nas

Pokličite nas ali nam pošljite e-pošto in z veseljem vam bomo posredovali več informacij. Priporočamo, da prijave na naslednji termin ne odlagate preveč, saj so izobraževanja pogosto polna, število mest pa omejeno.
Naslov
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
info(afna)info-hisa.si
Pokličite nas
(0)1 23 55 036

Delovni čas:
delavniki med 9. in 15. uro


  Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s strankami, javnostjo in obdelava povpraševanj) uporabila Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (pooblaščena oseba za varstvo podatkov: info@info-hisa.si) za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo. Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato pa jih bomo izbrisali. Če se boste odločili za kasnejše sodelovanje z nami, bomo uporabili drugo ustrezno pravno podlago (kot je npr. izvajanje pogodbe, o čemer vas bomo kasneje tudi posebej obvestili). Vaše osebne podatke bo lahko obdeloval tudi naš obdelovalec, pri katerem spletna stran gostuje in s katerim ima Info hiša podpisano pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, ne da bi takšna privolitev vplivala na zakonitost obdelave do njenega preklica. Glede obdelave osebnih podatkov imate pravico dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka in do omejitve obdelave ter pravico do ugovora. Če menite, da vam vaših pravic ne bomo ustrezno izvrševali, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.

  INFOO nas
  Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
  DŠ (VAT): SI 47742640
  MŠ: 7235348000
  SPREMLJAJTE NASNaša družbena omrežja