Pregled reprezentančnih stroškov na ministrstvu za pravosodje

Objavljamo še pregled vseh reprezentančnih stroškov za ministrtsvo za pravosodje pod ministrovanjem g. Senka Pličaniča. Posebej smo zahtevali še račune za prenovo stanovanja.

MP_racuni_koncni vnos (glejte zavihek službeno stanovanje)

Računi za prenovo stanovanja:

Racun MP stan 4, Racun MP stan 3, Racun MP stan 2, Racun MP stan 1

 

PREGLED STROŠKOV REPREZENTANCE MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE – OPOMBE

Pomembno: Opombe se nanašajo izključno na dokumentacijo, ki je bila predložena na zahtevo Info hiše. Ustrezni dokumenti verjetno obstajajo vsaj za določene točke (naročilnice), vendar jih v predloženi dokumentaciji ni bilo.

  1. POROČILA O STROŠKIH: Za nočitve uslužbencev ministrstva (doma in v tujini) imajo pripravljeno standardizirano poročilo, ki se redno izpolnjuje. Za stroške ministra za reprezentanco standardiziranega poročila nimajo oziroma se le-to različno izpolnjuje iz meseca v mesec. Ponekod je poleg vrste stroška (npr. gostinske storitve) navedeno še, da je šlo npr. za delovni sestanek in število sodelujočih oseb, drugje tega podatka ni. V nobenem od poročil pa ni navedeno, kdo je bil poleg ministra še udeležen na sestanku in kaj je bila tema sestanka. Tako so recimo v poročilih za april 2014 in julij 2014 navedeno dodatni podatki (ali delovni ali poslovni sestanek in število oseb), v poročilu za junij 2014 pa teh dodatnih informacij ni. Ravno tako na original računih, ki so priloženi, niso navedeni udeleženci in namen sestankov. Za pregledano obdobje niso bila priložena vsa poročila.
  1. 5. člen Uredbe o stroških reprezentance (Uradni list RS, št. 35/09 in 38/09 – popr.) določa:

Organ vodi evidenco stroškov reprezentance, ki vsebuje:

  podatke o stroških po stroškovnih mestih (sektorjih, oddelkih, uradih in drugih notranjih organizacijskih enotah),

  podatke o vrsti stroškov reprezentance in številu udeležencev po posameznih dogodkih iz prvega odstavka 2. člena te uredbe,

  podatke o drugih stroških reprezentance iz prvega odstavka 2. člena,

  druge evidence, za katere posamezen organ oceni, da so koristne ali potrebne za vodenje nadzora nad porabo.

Poročila o porabi sredstev, ki ne vsebujejo podatkov o vrsti stroškov reprezentance in številu udeležencev, torej niso v skladu s Pravilnikom.

  1. DOKAZILA: Kar nekaj je primerov, ko poročilu niso priloženi originalni računi oziroma slipi, ker »so izgubljeni oziroma jih minister ni priložil«. Poraba je tako razvidna samo iz izpiska za poslovno kartico Eurocard. Primer poročilo z dne 4.2.2014 za mesec december 2013 ali z dne 24.2.2014 za mesec januar 2014.
  1. NAROČILNICE: V večini primerov naročilnice niso priložene oziroma številke naročilnic navedene na izdanih fakturah. To velja tako za fakture izdajateljev, ki opravljajo maloprodajno dejavnost (Era Good, Engrotuš, Mercator), kot za ponudnike storitev, v večini gostinskih. Nekateri izdajatelji faktur so številke naročilnic dosledno navajali na fakturah (JGZ Brdo), drugi v le nekaj primerih (Mercator), nekateri sploh ne (večina ponudnikov gostinskih storitev, med katerimi zaradi velikega števila izdanih računov izstopa Vila As, d.o.o.). Izjema je Moderna kulinarika, d.o.o., kjer so v večini primerov priložene naročilnice, saj gre za pogostitve ob posebnih dogodkih (podelitve, seminarji), ne za izvajanje gostinskih storitev na skoraj dnevni osnovi, kot je to primer JGZ Brdo ali Vila As, d.o.o. Za Vilo As, d.o.o., sta bili v dokumentaciji samo dve naročilnici, ena krovna za porabo do 1.000 evrov v, izdana v aprilu 2014 (nekatere storitve, ki naj bi jih pokrivala ta naročilnica, so bile opravljene že v mesecu marcu 2013, kar je razvidno iz priloženih faktur) in druga za kosilo ob obisku kitajske delegacije v aprilu 2014. Če so bile izdane naročilnice tudi za ostale fakture, jih v predloženi dokumentaciji ni.

Kjer je v tabeli poleg številke naročilnice naveden tudi datum izdaje dokumenta, to pomeni, da je bila naročilnica med predloženimi dokumenti. Kjer je navedena samo števika naročilnice, je bila le-ta navedena na fakturi (večina naročilnic za JGZ Brdo je tak primer).

  1. ALKOHOLNE PIJAČE: Plačilo določenih faktur izdajatelja Terme Čatež, d.d., je bilo zavrnjeno, ker so bile med postavkami tudi alkoholne piajče (fakture št. F12-1111-05829, F12-1111-07348, F12-1111-06225, F12-1111-07383 in F13-1111-00787), kar je razvidno iz dopisa, ki je bil poslan na Ministrstvo. V drugih primerih postavke na fakturah vsebujejo tudi alkoholne pijače. Primer: Moderna kulinarika za pogostitev z dne 4.11.2013 (faktura izdana dne 8.11.) – postavka v išini 65,57€ za vino; Terme Krka dne 29.1.2014 (na fakturi v skupni višini 1.857,20€ je skupni znesek za alkoholne pijače 517€). Posebej izstopajo izdani računi podjetja Vila As, do.o., kjer skoraj ni računa brez vsaj ene postavke alkoholne pijače. V več primerih predstavljajo te postavke znaten del celotnega zneska.

Drugi odstavek 3. člena Uredbe o stroških reprezentance (Uradni list RS, št. 35/09 in 38/09 – popr.) med drugim določa: Stroški pogostitve na uradnih in delovnih sestankih, ki jih priredi funkcionar, se kot stroški reprezentance štejejo le stroški hladnih in toplih brezalkoholnih pijač, sadja in izjemoma prigrizkov; ti stroški smejo znašati največ 5 eurov na osebo na uradnih sestankih in 2 eura na osebo na delovnih sestankih.

CIGARETE: Iz predloženih računov je razvidno, da so bile na službeno kartico nekajkrat kupljene tudi cigarete (Vila As, d.o.o.). Primer 28.5.2014 – Marlboro za 3,70€.