Pregled reprezentančnih stroškov za ostala analizirana ministrstva

Vse račune smo vnesli v tabele, za vsak vnos info hiša hrani tudi račun.

Ministrstvo za obrambo – MO_racuni

Ministrstva pristojna za kulturo, izobraževanje šolstvo in šport – MK_racuni

Ministrstvo za zunanje zadeve – MZZ_racuni

Ministrstvo za finance – MF_racuni

V nadaljevanju podajamo opombe na analizirane podatke. Za ministrstvo za obrambo opomb ni, ker večjih napak oz. odstopanj nismo zasledili.

PREGLED STROŠKOV REPREZENTANCE MINISTRSTVO ZA FINANCE – OPOMBE

Pomembno: Opombe se nanašajo izključno na dokumentacijo, ki je bila predložena na zahtevo Info hiše. Ustrezni dokumenti verjetno obstajajo vsaj za določene točke (naročilnice), vendar jih v predloženi dokumentaciji ni bilo.

 • RAČUNI KABINET – JGZ BRDO:
  • relativno nizko število izdanih računov;
  • naročilnic ni med dokumentacijo, vendar so na računih vseh izdajateljev, ne samo JGZ Brdo, navedene številke naročilnic; v enem primeru (seja vlade) je dokumentaciji priložen predlog za izdajo naročilnice;
  • ker naročilnic ni med dokumentacijo, podatki o datumih naročilnic niso na razpolago;
  • izstopajo računi:
   • JGZ Brdo (Grad Strmol, Hotel Brdo) z dne 4.9.2013 v višini 887,24€ (seja vlade, pogostitev je po dogovoru plačalo MF), specifikacije ni;
   • Jezeršek gostinstvo d.o.o. (Hiša kulinarike Jezeršek) z dne 4.9.2013 v višini 592,42€, iz specifikacije je razvidno, da so bile v račun vključene tudi alkoholne pijače (Drugi odstavek 3. člena Uredbe o stroških reprezentance!);
   • Grajska ploščad, d.o.o. (Gostilna na gradu) z dne 22.10.2013 v višini 584,20€, specifikacije ni.
  • RAČUNI KABINET – KAVA NAMA:
   • gre za nakupe kave v zrnu, na fakturah so navedene tako številke kot datumi naročilnic; naročilnice niso priložene;
  • RAČUNI KABINET – KOSILA:
   • Gre za račune, izdane s strani JGZ Brdo, GE Župančičeva;
   • Zanimivo je, da pri računih, izdanih na kabinet državnega sekretarja, prevladuje hrana, pri računih, izdanih na kabinet ministra, pa pijača. Specifikacije niso priložene, na večini računov tudi ni podatka o številki naročilnice (zato podatek o dobavnicah). V večini primerov gre verjetno za zbirne naročilnice, saj so bile dobave opravljene v daljšem časovnem obdobju (mesec pred izdajo fakture).
  • IZPISKI EC – NLB:
   • zbirnih poročil os stroških plačilnih kartic ni med dokumenti;
   • glede na porabo ostalih pregledanih ministrstev sem opazila relativno visoke stroške prenočitev; veliko je faktur hotelov iz verige Westin Hotels in Renaissance Hotels, ki spadajo med upmarket hotele; uslužbenci MP so, recimo, večinoma prenočevali v hotelih v cenovnem rangu do nekje 100€ na noč, uslužbenci MF in minister pa v hotelih, v katerih je cena nočitve dosegla tudi 300€ (primeri: Divjak 890,92€ za tri noči od 18. do 21. aprila 2013 (Westin Georgetown), Mavko 900€ za tri noči od 12.-15.6.2013 (Westin Rome), 1.154,58 za štiri noči od 9.-13.10.2013 (Renaissance Washingron), v istem terminu, torej od 9.-13.10.2013, tudi Čufer (1.193,64€) in Divjak (1.1.82,90€)). 174. člen ZUJF-a sicer govori o upoštevanju načela dobrega gospodarjenja: »Stroški prenočevanja na službenem potovanju v Republiki Sloveniji se zaposlenemu povrnejo v višini zneska računa za prenočevanje, ki ga predhodno odobri delodajalec, upoštevaje načelo dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi.« V letu 2014 so se stroški nočitev primerjalno znižali, cena ene nočitve se vrti okrog 150€.;
   • mankajo nekateri dokumenti oziroma dokazila:
    • 8.2013 Euro Foto Tivoli 15€ (Barbara Knapič Navarrete),
    • 12.2013 Serpentine Bar & Kitchen 6,689€ (Marjan Divjak).
   • veliko je računov za parkirnino (Letališče Jožeta Pučnika) in taxi prevoze. (enodnevna potovanja?).

 

PREGLED STROŠKOV REPREZENTANCE MINISTRSTVO IZOBRAŽEVANJE, ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT

Pomembno: Opombe se nanašajo izključno na dokumentacijo, ki je bila predložena na zahtevo Info hiše. Ustrezni dokumenti verjetno obstajajo vsaj za določene točke (naročilnice), vendar jih v predloženi dokumentaciji ni bilo. Nekateri pridobljeni podatki se nanašajo tudi na obdobje pred in po mandatu Alenke Bratušek, ker smo jih pridobili na podlagi naše zahteve, kljub temu, da jih nismo zahtevali. Na dokumentaciji so kot naročniki navedena naslednja ministrstva: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

 

 • RAČUNI REPREZENTANCA
  • naročilnice med priloženo dokumentacijo se prej izjema kot pravilo;
  • ravno tako so na fakturah relativno redko navedene številke naročilnic;
  • za leto 2013 nobena postavka izrazito ne izstopa, mogoče le prireditev v Hotelu Union (državne nagrade v šolstvu), ki je skupaj stala dobrih 15.000 evrov;
  • v nekaterih primerih, tudi zgoraj omenjenem, se višina stroška v MFERAC-u ne ujema z zneskom na fakturi, ker so skupni znesek delili na več postavk, ne samo reprezentanco (tak primer še nakup v Merkurju 28.6.2013 in še nekaj prireditev v letu 2014); tako domnevam, da to velja za postavke, kjer je med opombami navedeno »ni med dokumenti, je pa naveden v izpisu iz MFERAC-a«; zelo verjetno gre za delne zneske računov, za katere je navedeno v opombah »račun ni zaveden v MFERAC-u – ne v tem znesku«;
  • težava se pojavi, ko želim primerjati račune, ki so priloženi med dokumentacijo, pa se, na primer, znesek ne ujema z nobenim zneskom v MFERAC-u (ker je bil kot reprezentanca upoštevan samo delni znesek): podatki v priloženem izpisu mi namreč tega ne omogočajo, saj ni datuma izdaje računa, niti se podatek »št. odredbe« ne navezuje na št. naročilnice (recimo, da bi bila številka uredbe samo dopolnjena številka naročilnice);
  • info o številu udeležencev posameznega dogodka je pridobljena na podlagi števila naročenih menijev (fakture), ponekod pa je število udeležencev navedeno v stolpcu »namen« v MFERAC-u;
  • tudi tu se v nekaj primerih pojavlja neupoštevanje Pravilnika o stroških reprezentance oziroma omejitev glede alkoholnih pijač;

 

 • PLAČILNA KARTICA:
  • minister Grilc ni imel plačilne kartice;
  • za ministra Pikala je med dokumentacijo en izpisek, vendar brez priloženih originalnih računov oziroma vsaj poročila, iz katerega bi bila razvidna vrsta stroška.

 

PREGLED STROŠKOV REPREZENTANCE MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE – OPOMBE

Pomembno: Opombe se nanašajo izključno na dokumentacijo, ki je bila predložena na zahtevo Info hiše. Ustrezni dokumenti verjetno obstajajo vsaj za določene točke (naročilnice), vendar jih v predloženi dokumentaciji ni bilo.

 • RAČUNI REPREZENTANCA
  • dokumenti, ki bi pojasnili vsebino faktur (naročilnice) so bolj izjema, tudi za dogodke v Sloveniji;
  • na računih skoraj vseh izdajateljev, ne samo JGZ Brdo, so navedene številke naročilnic; izjema so računi, izdani v tujini, in nekaj »domačih«; ker naročilnic ni med dokumentacijo, podatki o datumih naročilnic niso na razpolago;
  • info o številu udeležencev posameznega dogodka je pridobljena na podlagi števila naročenih menijev (fakture); veliko faktur je žal slabo ali popolnoma nečitljivih;
  • Pravilnik o stroških reprezentance omenja samo omejitve pri stroških pogostitve na uradnih in delovnih sestankih, ki jih orireja funkcionar (ne stroški alkoholnih pijač), na podlagi števila udeležencev in lokacijo (Vila Podrožnik) sklepam, da je šlo v večini primerov za uradne diplomatske sprejeme – ali tudi omejitev glede (ne)točenja alkoholnih pijač velja?
 • PLAČILNA KARTICA:
  • gre za stroške, ki so nastali v tujini, plačila opravlja vedno Vlasta Vivod
  • podatki o večini transakcij so prekriti;
  • priložena so poročila, na katerih so opisani nastali stroški reprezentance, dodatno pa je na posamični fakturi naveden še namen sestanka in udeleženci;
  • stroški hotelskih storitev (nočitve) v glavnem niso prikazani, vseeno bi opozorila na računa Jadranski Luksuzni hoteli, d.d., Dubrovnik, za čas 14.-15.7.2014, kjer račun za Erjavca znaša 289,82€, za Vlasto Vivod pa 270,14€.