Ste že slišali za pravno črno luknjo ?

No, če ne veste, kaj imam v mislih, potem se vam ni zgodilo – k sreči.

Na črno luknjo praviloma pomislimo v zvezi z astrofiziko, kjer se izraz uporablja za odprtino v vesolju, do katere je prišlo zaradi gravitacijskega kolapsa. Gre za področje, ki pogoltne materijo in iz katerega nič ne uide, okrog črne luknje prostor ne obstaja, gravitacija pa je tam močnejša kot kjerkoli drugje v vesolju.

Ko uporabim izraz »črna luknja« v pravu, imam v mislih kolaps regulacije, pravno vrzel, iz katere ni mogoče uiti, ki je tako nelogična, da je niti ni mogoče razumeti. In glede vzporednice z gravitacijo… No, nič ne prizemlji človeka bolj trdno kot spoznanje, da je imel glavno vlogo v igri postavljanja pravil popoln ignorant; namenoma ali iz malomarnosti. Kdo bi vedel, kaj je slabše.

Imam znanca, tujca, ki je v začetku oktobra 2014 vložil vlogo za združitev družine po Zakonu o tujcih (ZTuj-2). Nekaj časa ni bilo s strani upravnega organa nobenega glasu, potem pa je lanskega decembra le dobil poziv k dopolnitvi vloge s »svežim« izpisom iz poročne matične knjige, iz katerega bo razvidno, ali zakonska zveza z osebo, ki želi pridobiti dovoljenje za začasno prebivanje v državi zaradi združitve družine, še traja. Glede ostalih dokazil se je zdelo, da so v redu, zato je verjel, da bo potem, ko je v začetku tega leta zahtevani izpis dostavil, vlogi za združitev družine ugodeno. Kako se je motil! Potem, ko je namreč zahtevano dokazilo osebno dostavil upravnemu organu, mu je referentka povedala, da bo žal zdaj, ker obravnava vlogo po 1.1.2015, in se je začela uporabljati novela zakona o tujcih, (ZTuj-2A) vlogo za združitev družine morala zavrniti, saj vlagatelj ne izpolnjuje predpisanih pogojev za združitev družine.

Zaprepaden je znanec razlagal svojo prigodo in se razburjal zaradi večmesečnega molka upravnega organa, prepričan, da bi bilo vse v redu, če bi ga k dopolnitvi pozvali prej in odločitev sprejeli še v letu 2014. Ja, že to se zdi precej narobe. Rok, v katerem naj bi upravni organ preveril, ali je vloga popolna, ali in katera dokazila ji manjkajo, Zakon o upravnem postopku postavlja na pet delovnih dni po prejemu vloge. Morda je pet delovnih dni res nekoliko malo in lahko razumemo, da se vselej ni mogoče tako hitro odzvati. Na drugi strani pa je dva meseca za pregled popolnosti vloge le nekoliko preveč, še posebej, če počasnost organa vpliva na pravice vlagatelja. Vseeno znanca poskušam potolažiti in mu vzbuditi določeno stopnjo empatije do preobremenjenih, slabo plačanih in od vseh preziranih državnih uradnikov. Tako obljubim, da bom pogledala Zakon o tujcih in pomagala rešit zadrego.

No, zgodba se, kot ste najbrž pravilno pomislili, nadaljuje s prelomljeno obljubo in veliko zadrego. Naj za prikaz obeh dejstev naveden nekoliko suhoparne, a zelo ilustrativne podatke. Predzadnja novela Zakona o tujcih (ZTuj-2A) je bila sprejeta 3. aprila 2014, uveljavljena 29. aprila 2014, uporabljati pa se je začela 1.januarja 2015 (razen posameznih določb, katerih uporaba je bila izrecno določena drugače). Tako je tudi novi 47. člen zakona o tujcih, ki uvaja nove (strožje) pogoje za pridobitev začasnega dovoljenja za bivanje zaradi združitve družine, stopil v veljavo 29. aprila 2014, uporabljati pa se je začel 1.1.2015. Do tu so zadeve še rešljive, saj zakon praviloma določi tudi, katera pravila se uporabljajo do začetka veljavnosti novih določb. No, ta zakon je v tem pogledu nekoliko poseben. V prehodnih določbah je namreč določeno, da se postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, nadaljujejo in zaključijo po dosedanjih predpisih. To pomeni, da bi se vloga, če bi jo oddali pred 29. aprilom 2014 obravnavala po predpisih, ki so veljali pred novelo ZTuj-2A.

 

Novi člen, ki ureja pogoje za združitev družine, se je začel uporabljati 1. januarja 2015, znanec je vlogo oddal v začetku oktobra, torej po uveljavitvi novele ZTuj-2A, ki izrecno pravi, da se zgolj za vloge, ki so bile oddane pred njeno uveljavitvijo, uporabijo »stara« pravila. Vprašanje je torej, katera pravila se uporabljajo za obravnavo oktobrske vloge znanca; stara očitno ne, ker se izrecno uporabijo le za vloge, oddane pred 29. aprilom 2014, nova pa se uporabljajo šele od 1. januarja 2015 naprej.

 

Obdobje med majem 2014 in januarjem 2015 je pravna črna luknja; čas in prostor, ki je vsrkal zakonsko materijo in v primežu teme pustil tavati tako vlagatelje kot tudi upravne organe. Šele po poglobitvi v posamezna določila novele ZTuj-1A namreč postane jasno, zakaj je upravni organ čakal na januar. Prej namreč ni vedel, katera pravila za odločitev o vlogi naj uporabi; stara so se smela uporabiti le za vloge, vložene pred 29.aprilom 2014, nova še niso veljala.

Če česa niste razumeli, nič hudega. Sama sem morala večkrat prebrati, pa še vedno nisem prepričana, ali sem razumela, kot je bilo mišljeno, ali morda ni bilo mišljeno tako in gre za spodrsljaj, ali pa je bilo morda namenoma zapisano tako in je imel pisec nekaj za bregom?!

Da bi ohranila nekaj dostojanstva in časti svoji državi sem tako znancu, ki se je glasno zgražal nad nepravom in neprofesionalnostjo slovenskih uradnikov, na koncu domoljubno (in nič kaj pravno) zabrusila, da me prav zanima, kako bi meni hitro in »profesionalno« uredili združitev družine v Rusiji. Ja, ko (pravni) argumenti odpovedo, je pač napad najboljša obramba.

 

Rosana Lemut Strle