V sodobnem poslovnem okolju je večina procesov v organizacijah neločljivo povezanih z obdelavo osebnih podatkov.

Nova in spreminjajoča se zakonodaja ter vedno večja ozaveščenost glede varstva osebnih podatkov postavljata organizacije pred izziv zagotavljanja skladnosti poslovanja ter ustrezne zaščite zasebnosti svojih strank in zaposlenih.

Znanje s področja varstva osebnih podatkov postaja tako vedno bolj pomembno, če ne že obvezno, vsekakor pa zelo pomembno za uspešno poslovanje v skladu z zakonodajo.

dpo-on-demand

Komu je izobraževanje namenjeno?

Pri snovanju novih projektov, novih rešitev, ki obdelujejo osebne podatke strank ali zaposlenih, je potrebno temeljito razumevanje načel varstva osebnih podatkov. In to ne samo s strani pooblaščenih oseb za varstvo podatkov oz. DPO-jev. Da bi učinkovito izpeljali take projekte, je poznavanje obdelav osebnih podatkov in vlogo varovanja osebnih podatkov in pravic posameznikov ključnega pomena.

S tem namenom in kot odziv na potrebe, ki smo jih zaznali na trgu, smo oblikovali izobraževanje, ki je specializirano za vse, ki potrebujete poglobljeno znanje o področju zasebnosti. In sicer:

 • odgovorne osebe za obdelave osebnih podatkov (npr. vodja spletne trgovine, vodja marketinga, vodja kadrovske službe …)
 • koordinatorji področja varstva osebnih podatkov,
 • skrbniki informacijske varnosti,
 • vodje projektov novih obdelav (procesov in IT podpore) ali
 • pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov oz. DPO.

Katera znanja in veščine boste osvojili?

Po opravljenem izobraževanju boste:

 • poznali široko področje varstva osebnih podatkov in ga znali razložiti drugim,
 • razumeli in razložili razliko med varstvom osebnih podatkov in zavarovanjem zbirk osebnih podatkov,
 • prepoznali področja tveganja pri posameznih vrstah obdelave osebnih podatkov,
 • znali razložiti pojem pogodbene obdelave in sestaviti pogodbo o pogodbeni obdelavi z vključenimi ukrepi zavarovanja,
 • znali razložiti kaj so osebni podatki,
 • poznali tudi pravila pogodbenega razmerja podobdelave,
 • znali razložiti pojem oblačnih storitev in razumeti tveganje v zvezi s temi storitvami,
 • znali razložiti koncept vgrajene zasebnosti in ta koncept uporabiti pri različnih načinih obdelave osebnih podatkov,
 • znali upoštevati temeljna načela za rokovanje z osebnimi podatki, jih prenesti v prakso in predati na internih izobraževanjih sodelavcem,
 • znali voditi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov in prepoznati različna tveganja pri posameznih vrstah/načinih obdelave,
 • prepoznali primere obdelave, v katerih je potrebna presoja vplivov na zasebnost, in znali izdelati presojo vplivov na zasebnost,
 • znali voditi postopke in odločati o pravicah posameznikov (pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravica do prenosljivosti osebnih podatkov, pravica do pozabe, pravica do popravka, pravica do ugovora),
 • poznali postopke notranje kontrole skladnosti obdelave osebnih podatkov z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov,
 • razumeli sistem sankcij na področju varstva osebnih podatkov po slovenski in evropski zakonodaji,
 • znali napisati pravilnik o zavarovanju zbirk osebnih podatkov pri upravljavcu in ga ažurirati,
 • znali opraviti interno izobraževanje za zaposlene.

Po uspešno opravljenem izobraževanju boste prejeli naziv Ekspert za varstvo osebnih podatkov.

Kako bo izobraževanje potekalo?

Izobraževanje je organizirano v tri module, pri čemer vsak modul obsega povprečno 7 ur z vmesnimi odmori in kosilom.

Vsebina posameznih modulov izobraževanja:

Modul 1

 • Pravni okvir varstva osebnih podatkov
 • Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca
 • Globe za kršitev obveznosti
 • Vrste razmerij, interesov in postopkov pri varstvu osebnih podatkov
 • Temeljna načela Zakona o upravnem postopku
 • Pravice in obveznosti strank, zavezancev, predstavnikov po ZUP

Modul 2

 • Vrste pravic posameznikov
 • Kako se izpolnjujejo pravice posameznikov?
 • Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
 • Kaj je ocena učinkov na varstvo podatkov (DPIA)
 • Kdaj je DPIA potrebna?
 • Kako izvedemo oceno učinkov?
 • Osnove zavarovanja zbirk osebnih (in drugih) podatkov
 • Vplivi modernih informacijskih tehnologij na zasebnost
 • Tveganja in vrste vdorov v informacijske sisteme
 • Posamezni ukrepi zavarovanja zbirk osebnih podatkov
 • Osnove varnostnih politik
 • Pomen internega akta o zavarovanju osebnih podatkov

Modul 3

 • Obveznosti upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov
 • Evidenca dejavnosti obdelav
 • Obravnava kršitve varstva podatkov
 • Prenos podatkov v tretje države – pravne podlage in zaščitni ukrepi
 • Ureditev področja videonadzora
 • Možnost uvedbe biometrija in omejitve
 • Prekrškovni postopek
 • Organi pristojni za odločanje o prekrških
 • Hitri postopek in pravice storilca
 • Vrste sankcij v prekrškovnem postopku

Predavatelji:

 • Bojana Pleterski; varstvo osebnih podatkov, Info hiša
 • Rosana Lemut Strle; varstvo osebnih podatkov, odvetnica
 • Polonca Kovač; upravni postopek, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
 • Petra Čas; prekrškovni postopek; Okrožno sodišče Slovenj Gradec
 • Primož Govekar; varstvo osebnih podatkov, Info hiša
 • Filip Božić; informacijska varnost, BE-i Institute

 

Termin izobraževanja in izpit

MODUL 1: 8. oktober 2024

MODUL 2: 9. oktober 2024

MODUL 3: 10. oktober 2024

Lokacija: URBAN RING LJUBLJANA, Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana

Izobraževanje udeleženci zaključijo s PISNIM IZPITOM, ki ga opravijo PREKO INTERNETA po opravljenih predavanjih.

PISNI IZPIT: 18. oktober 2024

Število udeležencev je omejeno na maksimalno 25.

Vpisnina in šolnina s prvim pristopom k izpitu znaša 1.460,00 EUR + DDV.

Poleg gradiva, ki ga prejmete na izobraževanju, priporočamo tudi knjigo Komentar Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Prijava na izobraževanje