DPO On Demand

Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe storitev in članstva v DPO Klubu, marec 2017

I. UVODNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletnih strani in vsebin na spletnih straneh družbe INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Letališka 33, 1000 Ljubljana (DŠ 47742640, ustanovni kapital 7.500,00 EUR, številka vpisa v sodni register 2017/6778, TRR SI56 0201 0026 2210 269, v nadaljevanju: INFO HIŠA), članstvo v DPO Klubu in pogoje uporabe drugih storitev, ugodnosti ali produktov, ki jih ponuja INFO HIŠA, razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji določajo drugače.

Splošni pogoji zavezujejo vse vrste uporabnikov, članov in plačnikov storitev INFO HIŠE.

Ti splošni pogoji so sestavni del posebne pogodbe, če je ta sklenjena, v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, dopolnjujejo posebno pogodbo in zavezujejo kot pogodbena določila. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani INFO HIŠE.

INFO HIŠA si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani INFO HIŠE.

II. OPREDELITEV POJMOV

DPO Klub™ je podporna mreža pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov in ponudnikov storitev in produktov, povezanih z zavarovanjem zbirk osebnih podatkov.

Član DPO Kluba™ ali Član je fizična oseba, ki jo je upravljavec osebnih podatkov, ki je z INFO HIŠO sklenil Pogodbo o članstvu v DPO Klubu™, imenoval oziroma jo namerava imenovati za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov in je zaposlena pri upravljavcu (v nadaljevanju: DPO), ali pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost izvajanja storitev ali izdelave ali prodaje produktov, povezanih z zavarovanjem ali obdelavo zbirk osebnih podatkov, in je z INFO HIŠO sklenila pogodbo o članstvu v DPO Klubu™ (v nadaljevanju: korporativni član).

Pogodba o članstvu v DPO Klubu™ ali Pogodba opredeljuje razmerje med plačnikom članarine za članstvo v DPO Klubu™ in INFO HIŠO. Član Kluba DPO na podlagi sklenjene pogodbe o članstvu v DPO Klubu™ pridobi pravice in ugodnosti Člana DPO Kluba™. Pogodba je sklenjena s prijavo v DPO Klub™ preko spletnega obrazca in sprejemom teh splošnih pogojev ali s podpisom posebne pogodbe o članstvu v DPO Klubu™.

Članarina je cena, ki jo pravna ali fizična oseba plača INFO HIŠI za članstvo člana DPO Kluba™, in vključuje storitve, ugodnosti, udeležbo na dogodkih in naročnino na DPO Novice v skladu s Pogodbo o članstvu v DPO Klubu™, temi splošnimi pogoji in veljavnim cenikom.

DPO Novice so storitev občasne spletne publikacije, ki jo Člani DPO Kluba™ prejmejo prek elektronske pošte in jim je dostopna z uporabniškim imenom in geslom (uporabniški račun) na spletnih straneh INFO HIŠE.

DPO Forum je spletna platforma, namenjena razpravljanju Članov DPO Kluba™ o strokovnih temah. Uporabniki DPO Foruma so izključno člani DPO Kluba™, ki se registrirajo za uporabo DPO Foruma. Uporabo DPO Foruma urejajo posebna pravila.

Uporabnik je Član DPO Kluba™, pogodbena stranka Pogodbe o članstvu v DPO Klubu™, plačnik, uporabnik in skrbnik uporabniškega računa, obiskovalec spletnih strani INFO HIŠE in vsaka druga pravna ali fizična oseba, ki ji INFO HIŠA nudi katerekoli svoje storitve, ugodnosti ali produkte oziroma ki te storitve, ugodnosti ali produkte uporablja.

Nosilec uporabniškega računa je DPO.

Skrbnik uporabniškega računa je fizična oseba, ki jo korporativni član določi za skrbnika uporabniškega računa.

Spletne strani INFO HIŠE so sestavljene iz odprtega dela, ki jih lahko uporablja kdorkoli v skladu s temi splošnimi pogoji, in zaprtega dela, ki jih lahko uporabljajo le nosilci uporabniškega imena v skladu s temi splošnimi pogoji. Dostop do zaprtega dela je mogoč le z uporabo uporabniškega imena in gesla, ki ga dodeli INFO HIŠA.

III. DPO Klub™

Storitve in ugodnosti Članov DPO Kluba™ obsegajo:

 • naročnino na storitev DPO Novice;
 • prejemanje opomnikov na e-naslov (najkasneje naslednji dan po sprejemu novega predpisa s področja varstva osebnih podatkov in najkasneje dva dneva pred uveljavitvijo novih obveznosti na področju varstva osebnih podatkov);
 • možnost uporabe DPO Foruma;
 • udeležbo na “Zajtrku s strokovnjaki”, namenjenih izmenjavi izkušenj in dobrih praks (3-krat letno);
 • brezplačno kratko telefonsko pravno svetovanje s področja varstva osebnih podatkov (5-krat letno);
 • 20% popusta za pravno in IT svetovanje strokovnjakov INFO HIŠE s področja varstva osebnih podatkov;
 • 50% popusta za udeležbo na Dnevih prava zasebnosti in svobode izražanja, ki jih INFO HIŠA organizira v sodelovanju z Uradnim listom;
 • 5 – 50% popusta za udeležbo na izbranih drugih konferencah, izobraževanjih ali srečanjih, ki jih organizira ali soorganizira INFO HIŠA (višino popusta in izbor dogodkov določi INFO HIŠA ali soorganizator);
 • potrdilo o udeležbi na konferenci, izobraževanju ali srečanju, ki ga organizira ali soorganizira INFO HIŠA.

Storitve in ugodnosti za Korporativne člane obsegajo poleg storitev in ugodnosti iz prejšnjega odstavka v skladu s Pogodbo o članstvu v DPO Klubu™ tudi možnost koriščenja oglasnega prostora v publikacijah in na dogodkih, ki jih izdaja oziroma organizira INFO HIŠA. Storitve in ugodnosti iz prejšnjega odstavka lahko koristi katerakoli oseba, zaposlena pri korporativnem članu, ki jo ta določi.

Za članstvo v DPO Klubu™ se za nedoločen čas sklene Pogodba o članstvu v DPO Klubu™, ki je pogoj za članstvo. Članstvo teče od dne plačila članarine. Prenos Pogodbe o članstvu, pravic iz članstva ali uporabniškega računa na pravne naslednike upravljavca osebnih podatkov oziroma korporativnega člana ali tretje osebe ni mogoč.

Članarina se obračuna po veljavnem ceniku in vključuje članstvo za enega Člana DPO Kluba™. Članarina se plačuje letno in vnaprej. Že plačana, a neizkoriščena, članarina se ne vrača.

INFO HIŠA račune za vse storitve, ki jih izdaja na podlagi Pogodbe in teh splošnih pogojev, kot tudi morebitne opomine za plačilo računov, pošilja po elektronski poti na naslov za pošiljanje računov, naveden v Pogodbi oziroma spletnem obrazcu. Upravljavec osebnih podatkov oziroma korporativni član je dolžan nosilca obvestiti o morebitnih spremembah e-naslova za pošiljanje računov.

INFO HIŠA Članu odpre uporabniški račun in mu omogoči njegovo uporabo najkasneje 5 delovnih dni po prejemu spletne prijave oziroma podpisane in ožigosane Pogodbe ter plačila prve članarine.

S Pogodbo o članstvu v DPO Klubu™ se določi nosilca oziroma skrbnika uporabniškega računa. V primeru, da upravljavec osebnih podatkov prekliče pooblastila DPO ali temu preneha pogodba o zaposlitvi oziroma korporativni član prekliče pooblastila skrbniku računa, mora o tem obvestiti INFO HIŠO najkasneje v roku 72 ur po preklicu pooblastil oziroma prenehanju pogodbe o zaposlitvi. INFO HIŠA najkasneje v roku 72 ur od prejema obvestila blokira dostopno geslo do uporabniškega računa. Ko upravljavec osebnih podatkov oziroma korporativni član INFO HIŠI sporoči podatke o novem nosilcu oziroma skrbniku uporabniškega računa, mu INFO HIŠA najkasneje v roku 72 ur na e-naslov posreduje novo generirano geslo. Do prejema podatkov o novem nosilcu oziroma skrbniku članstvo miruje.

Upravljavec osebnih podatkov in korporativni član sta dolžna INFO HIŠI sporočiti vsako spremembo, ki utegne vplivati na izvrševanje Pogodbe o članstvu najkasneje v roku 3 delovnih dni od nastanka spremembe. V primeru opustitve dolžnosti obveščanja, INFO HIŠA svoje obveznosti pravilno in veljavno izpolnjuje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Upravljavec osebnih podatkov in korporativni član odgovarjata INFO HIŠI za škodo, ki utegne nastati zaradi opustitve obveznosti obveščanja po tem odstavku.

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli odstopi od Pogodbe o članstvu v DPO Klubu™ brez navajanja razlogov za odpoved z odpovednim rokom 30 dni. Obvestilo o odstopu od Pogodbe stranka, ki od pogodbe odstopa, posreduje drugi pogodbeni stranki v pisni obliki priporočeno po navadni pošti. Pogodbo o članstvu lahko odpove le zakoniti zastopnik stranke Pogodbe o članstvu v DPO Klubu™. Članstvo preneha z iztekom obdobja, za katerega je bila plačana članarina.

INFO HIŠA si pridržuje pravico, da odstopi od Pogodbe o članstvu v DPO Klubu™ brez odpovednega roka iz prejšnjega odstavka v primeru:

 • če članarina in/ali drugi računi, ki jih izstavi INFO HIŠA, niso plačani pravočasno in/ali v celoti;
 • kršitev teh splošnih pogojev ali določb posebne Pogodbe o članstvu v DPO Klubu™.

INFO HIŠA si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila začasno omeji uporabo uporabniškega računa ali ga ukine v naslednjih primerih:

 • če zazna, da se preko uporabniškega imena izvršuje podatkovno rudarjenje ali kakršnakoli drugačna avtomatizirana aktivnost;
 • če članarina ni plačana pravočasno;
 • če članstvo miruje več kot 12 mesecev;
 • kršitve Pogodbe ali teh splošnih pogojev.

Upravljavec osebnih podatkov in korporativni član se izrecno odpovedujeta uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti INFO HIŠI zaradi odpovedi pogodbe oziroma začasne omejitve ali ukinitve uporabniškega računa v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma.

Če Upravljavec osebnih podatkov oziroma korporativni član v celoti poravna članarino in druge zapadle obveznosti oziroma v celoti odpravi kršitve Pogodbe ali teh splošnih pogojev, INFO HIŠA praviloma ponovno vzpostavi veljavnost začasno omejenega ali ukinjenega uporabniškega računa praviloma naslednji delovni dan po dnevu, ko prejme pisno potrdilo, da je upravljavec osebnih podatkov oziroma korporativni član plačal zapadle obveznosti oziroma je odpravil kršitve.

Upravljavec osebnih podatkov in korporativni član sta dolžna nosilca oziroma skrbnika uporabniškega računa seznaniti z vsemi pravicami in obveznostmi, ki zanj izhajajo iz Pogodbe o članstvu in iz teh splošnih pogojev.

INFO HIŠA za namene izvajanja Pogodbe in teh splošnih pogojev zbira in nadalje obdeluje naslednje osebne podatke nosilca uporabniškega računa, ki je DPO, oziroma skrbnika uporabniškega računa:

 • ime in priimek;
 • kontaktni e-naslov, ki je hkrati tudi e-naslov za prejemanje DPO Novic;
 • kontaktni telefon;
 • podatke o upravljavcu, ki je imenoval DPO, oziroma korporativnem članu in Pogodbi (zlasti naziv, sedež, davčna številka, datum sklenitve Pogodbe, podatke o plačilu članarine in e-naslov za prejemanje računov);
 • čas in datum uporabe uporabniškega računa;
 • čas, datum, vrsto in količino koriščenih storitev, ugodnosti, udeležb na dogodkih in prejemu DPO novic;
 • arhiv komunikacije;
 • druge osebne podatke, ki jih nosilec oziroma skrbnik prostovoljno posreduje INFO HIŠI.

INFO HIŠA osebne podatke nosilcev in skrbnikov uporabniških računov obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto Politiko zasebnosti.

IV. DPO Novice

Storitev DPO Novice obsega:

 • prejemanje občasne spletne publikacije DPO Novice (e-newsletter) na e-naslov s prispevki in intervjuji domačih in tujih strokovnjakov o novostih na področju varstva osebnih podatkov (pravni in IT vidik), ki vključuje tudi prakso domačih in tujih informacijskih pooblaščencev in sodno prakso (4-krat na leto);
 • dostop do spletnega arhiva DPO Novic z uporabo uporabniškega računa.

V. RAVNANJE Z UPORABNIŠKIM RAČUNOM

Uporabniški račun je sestavljen iz uporabniškega imena in uporabniškega gesla, ki ga določi INFO HIŠA.

Nosilec uporabniškega računa po prejemu dodeljenega uporabniškega imena in gesla po opravljeni prvi registraciji na spletnih straneh INFO HIŠE spremeni uporabniško geslo. Nosilec uporabniškega računa se zavezuje, da bo dodeljeno uporabniško ime in izbrano geslo hranil kot poslovno skrivnost in bo zagotovil, da uporabniškega imena ne bodo uporabljale nepooblaščene osebe.

Upravljavec osebnih podatkov, korporativni član, nosilec in skrbnik uporabniškega računa se zavezujejo, da bodo dodeljeno uporabniško ime in geslo hranili kot poslovno skrivnost ter bodo zagotovili, da bo eno uporabniško ime in geslo uporabljal naenkrat le en in isti uporabnik.

Upravljavec osebnih podatkov, korporativni član, nosilec in skrbnik uporabniškega računa odgovarjajo INFO HIŠI za morebitno zlorabo uporabniškega računa, uporabo uporabniškega računa s strani nepooblaščenih uporabnikov oziroma tretjih oseb in uporabo uporabniškega računa v nasprotju z morebitno Pogodbo in temi splošnimi pogoji.

Upravljavec osebnih podatkov, korporativni član, nosilec in skrbnik uporabniškega računa so dolžni v primeru, da izvedo za zlorabo ali razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega računa, nemudoma spremeniti uporabniško geslo in o tem obvestiti INFO HIŠO.

Ukinitev uporabniškega računa lahko zahteva le stranka Pogodbe o članstvu v DPO Klubu™ v skladu s temi Splošnimi pogoji in Pogodbo. Za ukinitev uporabniškega računa se uporabljajo določbe teh Splošnih pogojev in Pogodbe, ki veljajo za odpoved Pogodbe.

Nosilec in skrbnik uporabniškega računa imata v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje INFO HIŠA vse pravice v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. INFO HIŠA ne odgovarja za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki utegne nastati stranki Pogodbe o članstvu v DPO Klubu ali naročniku zaradi uveljavljanja in uresničevanja pravic nosilca in skrbnika uporabniškega računa do varstva osebnih podatkov, zlasti in izrecno ne za škodo ali neprijetnosti, ki utegnejo nastati zaradi prepovedi nadaljnje obdelave ali zahteve za izbris osebnih podatkov nosilca ali skrbnika uporabniškega računa.

UPORABA SPLETNIH STRANI

Za dostop do spletnih strani uporabnik potrebuje:

 • osebni računalnik ali drugo elektronsko komunikacijsko napravo;
 • povezavo na internet, nameščen spletni brskalnik Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ali Safari.

Za dostop do zaprtih delov spletnih strani INFO HIŠE uporabnik potrebuje veljaven uporabniški račun.

Uporabnik se zavezuje, da bo spletne strani INFO HIŠE uporabljal pošteno in skladno s temi splošnimi pogoji.

INFO HIŠA osebne podatke uporabnikov spletnih strani obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto Politiko zasebnosti.

VI. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

INFO HIŠA si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo spletnih strani. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme si INFO HIŠA pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopnosti do spletnih strani.

Odgovornost INFO HIŠE in njenih pogodbenih izvajalcev za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov nastale uporabniku zaradi prekinitve delovanja oziroma motenega dostopa do portala, je v celoti izključena.

INFO HIŠA si ves čas prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in storitev, ki jih opredeljujejo ti splošni pogoji. Odgovornost INFO HIŠE in njenih pogodbenih izvajalcev za škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oziroma storitev je v celoti izključena.

Če uporabnik ugotovi, da so na spletnih straneh nepravilnosti pri podatkih, slikovnem, zvočnem ali video materialu, lahko o tem obvesti INFO HIŠO na običajen način. V primeru napak bo INFO HIŠA omogočila odstop od pogodbe oziroma naročniškega razmerja na lastne stroške.

INFO HIŠA in uporabnik drug drugemu ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, zamudo ali neskladnost ravnanja s temi splošnimi pogoji, ki so posledica višje sile ali naklepnega ravnanja tretjih oseb.

Vsi uporabniki se zavedajo, da vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

VII. VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Znaki »DPO on demand«, »DPO Klub«, »DPO Novice«, »Info hiša«, »DPO Forum« in ostali znaki INFO HIŠE so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke. Njihova uporaba brez izrecnega dovoljenja INFO HIŠE je prepovedana.

Vse zbirke podatkov na spletnih straneh INFO HIŠE predstavljajo podatkovno bazo v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Zbirke dokumentov na spletnih straneh INFO HIŠE v celoti in kot posamezni deli sistema so varovane s predpisi s področja varstva intelektualne lastnine. Posamezne enote na spletnih straneh INFO HIŠE, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. avtorski članki), so avtorsko pravno zaščitene.

Uporaba posameznih enot zbirk portala, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le za lastne potrebe uporabnika. Vse druge oblike reproduciranja, distribuiranja, posredovanja ali omogočanja uporabe tretjim osebam so izrecno prepovedane. Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedana naslednja ravnanja:

 • uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk (npr. reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk ipd.);
 • uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese imetnika avtorske ali sorodnih pravic (npr. uporaba gradiv preko okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponavljajoča uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.);
 • reprodukcija posameznih enot na spletnih straneh, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. članki in fotografije), in njihova distribucija izven upravljavca;
 • integriranje delov vsebin v druge lastne vsebine brez navedbe vira;
 • odstranitev ali zamenjava znakov »DPO Klub«, »DPO Novice«, »Info hiša« in ostali znaki INFO HIŠE, kadar se ti pojavljajo na dokumentih, besedilih, spletnih straneh ipd.

Uporabnik, ki je tretjemu omogočil nepooblaščeno uporabo del ali elementov, ki so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, odgovarja INFO HIŠI za vso škodo, ki nastane iz tega naslova.

VIII. KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh INFO HIŠE.

INFO HIŠA si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev.

Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani INFO HIŠE.

Za tolmačenje določb teh splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

Uporabniki in INFO HIŠA bodo morebitna nesoglasja, ki bi izvirala iz teh splošnih pogojev reševali sporazumno. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.