Splošni pogoji članstva v DPO klubu

I. UVODNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje članstva v DPO klubu, ki ga vodi INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju INFO HIŠA).

INFO HIŠA si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani INFO HIŠE.

II. OPREDELITEV POJMOV

DPO klub™ je podporna mreža pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov in ponudnikov storitev in produktov, povezanih z zavarovanjem zbirk osebnih podatkov.

Član DPO kluba™ ali Član je fizična oseba, ki jo je upravljavec osebnih podatkov imenoval oziroma jo namerava imenovati za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov in je zaposlena pri upravljavcu (v nadaljevanju: DPO).

Pogodba o članstvu v DPO klubu™ je sklenjena s prijavo v DPO klub™ preko spletnega obrazca in sprejemom teh splošnih pogojev. Pogodba opredeljuje razmerje med plačnikom članarine za članstvo v DPO klubu™ in INFO HIŠO. Član kluba DPO na podlagi sklenjene pogodbe o članstvu v DPO klubu™ pridobi pravice in ugodnosti Člana DPO kluba™.

Članarina je cena, ki jo pravna ali fizična oseba plača INFO HIŠI za članstvo člana DPO kluba™, in vključuje storitve, ugodnosti, udeležbo na dogodkih in naročnino na GDPR GURU s temi splošnimi pogoji in veljavnim cenikom.

Uporabnik je Član DPO kluba in je tudi nosilec uporabniškega računa.

III.   DPO klub™

Storitve in ugodnosti Članov DPO kluba™ obsegajo:

 • brezplačen dostop do portala GDPR GURU, ki je zakladnica informacij s področja varstva osebnih podatkov. Portal je zbir zakonodaje, sodne prakse, prakse nadzornih organov in aktualnih novic na enem mestu;
 • redni, praviloma tedenski novičnik z informacijami s področja varstva osebnih podatkov in analiz mnenj, stališč in pogledov nadzornih organov in organov na ravni EU ter sodišč;
 • vzorci dokumentov;.
 • brezplačna udeležba na delovnih zajtrkih večkrat letno;
 • svetovanja: vsak član DPO Kluba ima na voljo 5 brezplačnih kratkih nasvetov oz. pomoč strokovnjakov iz Info hiše po telefonu ali e-mailu;
 • 50-% popust za udeležbo na konferenci Dnevi prava zasebnosti in varovanja informacij za 1 osebo;
 • 20 % popusta za svetovanje strokovnjakov INFO HIŠE s področja varstva osebnih podatkov;
 • 5–50 % popusta za udeležbo na izbranih drugih konferencah, izobraževanjih ali srečanjih, ki jih organizira ali soorganizira INFO HIŠA (višino popusta in izbor dogodkov določi INFO HIŠA ali soorganizator);
 • potrdilo o udeležbi na konferenci, izobraževanju ali srečanju, ki ga organizira ali soorganizira INFO HIŠA.

Za članstvo v DPO klubu™ se za nedoločen čas sklene s potrditvijo teh splošnih pogojev, ki je pogoj za oddajo prijave članstva. Članstvo teče od dne plačila članarine.

Članarina se obračuna po veljavnem ceniku in vključuje članstvo za enega Člana DPO kluba™. Članarina se plačuje letno in vnaprej. Že plačana, a neizkoriščena, članarina se ne vrača.

INFO HIŠA račune za vse storitve, ki jih izdaja na podlagi teh splošnih pogojev, kot tudi morebitne opomine za plačilo računov, pošilja po elektronski poti na naslov za pošiljanje računov, naveden v spletnem obrazcu. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan INFO HIŠO obvestiti o morebitnih spremembah e-naslova za pošiljanje računov.

INFO HIŠA Članu odpre uporabniški račun in mu omogoči njegovo uporabo najkasneje 5 delovnih dni po prejemu spletne prijave ter plačila prve članarine.

S prijavo preko spletnega obrazca za članstvo v DPO klubu™ se določi nosilca oziroma skrbnika uporabniškega računa. V primeru, da upravljavec osebnih podatkov prekliče pooblastila DPO ali mu preneha pogodba o zaposlitvi, mora o tem obvestiti INFO HIŠO najkasneje v roku 72 ur po preklicu pooblastil oziroma prenehanju pogodbe o zaposlitvi. INFO HIŠA najkasneje v roku 72 ur od prejema obvestila blokira dostopno geslo do uporabniškega računa. Ko upravljavec osebnih podatkov INFO HIŠI sporoči podatke o novem nosilcu oziroma skrbniku uporabniškega računa, mu INFO HIŠA najkasneje v roku 72 ur na e-naslov posreduje novo generirano geslo. Do prejema podatkov o novem nosilcu oziroma skrbniku članstvo miruje.

Upravljavec osebnih podatkov je dolžan INFO HIŠI sporočiti vsako spremembo, ki utegne vplivati na izvrševanje pogodbe o članstvu najkasneje v roku 3 delovnih dni od nastanka spremembe. V primeru opustitve dolžnosti obveščanja INFO HIŠA svoje obveznosti pravilno in veljavno izpolnjuje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Upravljavec osebnih podatkov odgovarja INFO HIŠI za škodo, ki utegne nastati zaradi opustitve obveznosti obveščanja po tem odstavku.

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli odstopi od Pogodbe o članstvu v DPO klubu™ brez navajanja razlogov za odpoved z odpovednim rokom 30 dni. Obvestilo o odstopu od Pogodbe stranka, ki od pogodbe odstopa, posreduje drugi pogodbeni stranki v pisni obliki priporočeno po navadni pošti. Pogodbo o članstvu lahko odpove le zakoniti zastopnik stranke Pogodbe o članstvu v DPO klubu™. Članstvo preneha z iztekom obdobja, za katerega je bila plačana članarina.

INFO HIŠA si pridržuje pravico, da odstopi od Pogodbe o članstvu v DPO klubu™ brez odpovednega roka iz prejšnjega odstavka v primeru:

 • če članarina in/ali drugi računi, ki jih izstavi INFO HIŠA, niso plačani pravočasno in/ali v celoti;
 • kršitev teh splošnih pogojev.

INFO HIŠA si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila začasno omeji uporabo uporabniškega računa ali ga ukine v naslednjih primerih:

 • če zazna, da se preko uporabniškega imena izvršuje podatkovno rudarjenje ali kakršnakoli drugačna avtomatizirana aktivnost;
 • če članarina ni plačana pravočasno;
 • če članstvo miruje več kot 12 mesecev;
 • kršitve teh splošnih pogojev.

Upravljavec osebnih podatkov se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti INFO HIŠI zaradi odpovedi pogodbe oziroma začasne omejitve ali ukinitve uporabniškega računa v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma.

Če Upravljavec osebnih podatkov v celoti poravna članarino in druge zapadle obveznosti oziroma v celoti odpravi kršitve teh splošnih pogojev, INFO HIŠA praviloma ponovno vzpostavi veljavnost začasno omejenega ali ukinjenega uporabniškega računa praviloma naslednji delovni dan po dnevu, ko prejme pisno potrdilo, da je upravljavec osebnih podatkov plačal zapadle obveznosti oziroma je odpravil kršitve.

Upravljavec osebnih podatkov je dolžan nosilca uporabniškega računa seznaniti z vsemi pravicami in obveznostmi, ki zanj izhajajo iz teh splošnih pogojev.

INFO HIŠA za namene izvajanja teh splošnih pogojev zbira in nadalje obdeluje naslednje osebne podatke nosilca uporabniškega računa:

 • ime in priimek;
 • kontaktni e-naslov, ki je hkrati tudi e-naslov za prejemanje novičnika in povabil na dogodke za člane DPO klubaTM;
 • kontaktni telefon;
 • podatke o upravljavcu, ki je imenoval DPO (zlasti naziv, sedež, davčna številka, datum prijave, podatke o plačilu članarine in e-naslov za prejemanje računov);
 • čas in datum uporabe uporabniškega računa;
 • čas, datum, vrsto in količino koriščenih storitev, ugodnosti, udeležb na dogodkih in prejemu novičnika in vabil na dogodke;
 • arhiv komunikacije;
 • druge osebne podatke, ki jih nosilec prostovoljno posreduje INFO HIŠI.

INFO HIŠA osebne podatke nosilcev in skrbnikov uporabniških računov obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto Politiko zasebnosti

IV. RAVNANJE Z UPORABNIŠKIM RAČUNOM

Uporabniški račun je sestavljen iz uporabniškega imena in uporabniškega gesla, ki ga določi INFO HIŠA.

Nosilec uporabniškega računa po prejemu dodeljenega uporabniškega imena in gesla po opravljeni prvi registraciji na spletnih straneh INFO HIŠE spremeni uporabniško geslo. Nosilec uporabniškega računa se zavezuje, da bo dodeljeno uporabniško ime in izbrano geslo hranil kot poslovno skrivnost in bo zagotovil, da uporabniškega imena ne bodo uporabljale nepooblaščene osebe.

Upravljavec osebnih podatkov in nosilec uporabniškega računa se zavezujeta, da bosta dodeljeno uporabniško ime in geslo hranila kot poslovno skrivnost ter bosta zagotovila, da bo eno uporabniško ime in geslo uporabljal naenkrat le en in isti uporabnik.

Upravljavec osebnih podatkov in nosilec uporabniškega računa odgovarjata INFO HIŠI za morebitno zlorabo uporabniškega računa, uporabo uporabniškega računa s strani nepooblaščenih uporabnikov oziroma tretjih oseb in uporabo uporabniškega računa v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

Upravljavec osebnih podatkov in nosilec uporabniškega računa sta dolžna v primeru, da izvesta za zlorabo ali razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega računa, nemudoma spremeniti uporabniško geslo in o tem obvestiti INFO HIŠO.

Ukinitev uporabniškega računa lahko zahteva le stranka Pogodbe o članstvu v DPO Klubu™ v skladu s temi splošnimi pogoji. Za ukinitev uporabniškega računa se uporabljajo določbe teh splošnih pogojev, ki veljajo za odpoved Pogodbe.

Nosilec uporabniškega računa ima v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje INFO HIŠA vse pravice v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. INFO HIŠA ne odgovarja za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki utegne nastati stranki Pogodbe o članstvu v DPO Klubu zaradi uveljavljanja in uresničevanja pravic nosilca uporabniškega računa do varstva osebnih podatkov, zlasti in izrecno ne za škodo ali neprijetnosti, ki utegnejo nastati zaradi prepovedi nadaljnje obdelave ali zahteve za izbris osebnih podatkov nosilca ali skrbnika uporabniškega računa.

V. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

INFO HIŠA si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo spletnih strani. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme si INFO HIŠA pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopnosti do spletnih strani.

Odgovornost INFO HIŠE in njenih pogodbenih izvajalcev za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov nastale uporabniku zaradi prekinitve delovanja, je v celoti izključena.

INFO HIŠA si ves čas prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in storitev, ki jih opredeljujejo ti splošni pogoji. Odgovornost INFO HIŠE in njenih pogodbenih izvajalcev za škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku nastale zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oziroma storitev je v celoti izključena.

Če uporabnik ugotovi, da so na spletnih straneh nepravilnosti pri podatkih, slikovnem, zvočnem ali video materialu, lahko o tem obvesti INFO HIŠO na običajen način. V primeru napak bo INFO HIŠA omogočila odstop od pogodbe na lastne stroške.

INFO HIŠA in uporabnik drug drugemu ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, zamudo ali neskladnost ravnanja s temi splošnimi pogoji, ki so posledica višje sile ali naklepnega ravnanja tretjih oseb.

Vsi uporabniki se zavedajo, da vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

VI. VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Znak »DPO klub« je varovan kot blagovna znamka. Njegova uporaba brez izrecnega dovoljenja INFO HIŠE je prepovedana.

Vse zbirke podatkov na spletnih straneh INFO HIŠE predstavljajo podatkovno bazo v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Zbirke dokumentov na spletnih straneh INFO HIŠE v celoti in kot posamezni deli sistema so varovane s predpisi s področja varstva intelektualne lastnine. Posamezne enote na spletnih straneh INFO HIŠE, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. avtorski članki), so avtorsko pravno zaščitene.

Uporaba posameznih enot zbirk portala, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le za lastne potrebe uporabnika. Vse druge oblike reproduciranja, distribuiranja, posredovanja ali omogočanja uporabe tretjim osebam so izrecno prepovedane. Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedana naslednja ravnanja:

 • uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk (npr. reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk ipd.);
 • uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese imetnika avtorske ali sorodnih pravic (npr. uporaba gradiv preko okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponavljajoča uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.);
 • reprodukcija posameznih enot na spletnih straneh, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. članki in fotografije), in njihova distribucija izven upravljavca;
 • integriranje delov vsebin v druge lastne vsebine brez navedbe vira;
 • odstranitev ali zamenjava znaka »DPO Klub, kadar se ta pojavlja na dokumentih, besedilih, spletnih straneh ipd.

Uporabnik, ki je tretjemu omogočil nepooblaščeno uporabo del ali elementov, ki so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, odgovarja INFO HIŠI za vso škodo, ki nastane iz tega naslova.

VII. KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.info-hisa.si.

INFO HIŠA si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev.

Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani INFO HIŠE.

Za tolmačenje določb teh splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

Uporabniki in INFO HIŠA bodo morebitna nesoglasja, ki bi izvirala iz teh splošnih pogojev, reševali sporazumno. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani in veljajo do preklica oz. sprememb.

Zadnja posodobitev splošnih pogojev: 15. junij 2023.