Splošni pogoji prijave na dogodke

Uvodne določbe

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje prijave na dogodke, katerih organizator je INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju INFO HIŠA). S prijavo na dogodek v celoti sprejemate te splošne pogoje.

INFO HIŠA si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani INFO HIŠE.

Udeležba na dogodku, plačilo in odjave

INFO HIŠA vam bo račun za plačilo kotizacije izstavilo pred ali po zaključku dogodka. Odjave so mogoče pisno na info(at)info-hisa.si, in sicer najkasneje 4 dni pred pričetkom dogodka, razen če je v opisu dogodka navedeno drugače. Ob kasnejših odjavah si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo 30% vrednost kotizacije za administrativne stroške. V primeru prepozno sporočene odsotnosti (2 dni pred pričetkom ali na dan dogodka) iz kakršnih koli razlogov pa si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo celotno vrednost kotizacije.

V primeru odpovedi dogodka zaradi višje sile ali drugih nepričakovanih dejavnikov, se podjetje INFO HIŠA zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času razpisala seminarje s temami, ki so bile predvidene na dogodku. V kolikor to ne bo mogoče, bo povrnila morebitno vnaprej plačano kotizacijo v celoti, oziroma se z udeleženci dogovorila za koriščenje katerega od drugih dogodkov v vrednosti plačane kotizacije.

Varstvo intelektualne lastnine

Prejeto gradivo, posnetki in drugi materiali, pridobljeni na dogodkih INFO HIŠE predstavljajo zbirke v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Udeleženci smejo posamezni posnetek spletnega seminarja ter ostalo prejeto gradivo, povezano z dogodkom (npr. literatura, gradiva, ipd.), uporabljati le za svoje lastne namene. Vse druge oblike reproduciranja, distribuiranja, posredovanja ali omogočanja uporabe tretjim osebam so izrecno prepovedane. Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedana naslednja ravnanja:

  • uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) zbirk (npr. reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk ipd.);
  • uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese imetnika avtorske ali sorodnih pravic (npr. uporaba gradiv preko okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponavljajoča uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.);
  • reprodukcija posameznih enot na spletnih straneh, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. članki in fotografije), in njihova distribucija izven upravljavca;
  • integriranje delov vsebin v druge lastne vsebine brez navedbe vira;
  • odstranitev ali zamenjava navedbe Info hiša, DPO klub ali drugih oznak, povezanih z avtorstvom, kadar se le-te pojavlja na dokumentih, besedilih, spletnih straneh ipd.
  • Uporabnik, ki je tretjemu omogočil nepooblaščeno uporabo del ali elementov, ki so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, odgovarja INFO HIŠI za vso škodo, ki nastane iz tega naslova.

Varovanje osebnih podatkov

Posameznik je s temi splošnimi pogoji seznanjen, da bo INFO HIŠA v obrazcu navedene osebne podatke po potrebi posredovala tudi drugim osebam, ki sodelujejo pri izvedbi izobraževanja (predavatelj, prevoznik, ki zagotavlja prevoz na izobraževanje, ponudnik nočitvenih kapacitet, izvajalec izobraževanja ipd.).

Posameznik je ob potrditvi teh splošnih pogojev izrecno seznanjen, da lahko INFO HIŠA izvaja fotografiranje in snemanje dogodka ter to slikovno gradivo uporablja za namene objavljanja elektronskih novic na spletnih straneh INFO HIŠE, za objavljanje fotografij v fotogaleriji posameznega dogodka in socialnih profilih INFO HIŠE ter za namene pošiljanja e-novic v zvezi s posameznim dogodkom.  Fotografiranje izvajamo skladno z našim zakonitim interesom dokumentiranja dogodkov in obveščanja javnosti ob dovoljenju, ki nam ga daje 3. odstavek 93. člena ZVOP-2. Kot posameznik pa lahko fotografiranju, snemanju ali objavi ugovarjate na naslovu info(at)info-hisa.si ali ob registraciji na dogodek.

Več o varovanju osebnih podatkov izveste v naši Politiki zasebnosti.

Odgovornost za morebitno škodo, ki je nastala posameznikom na dogodku

Posamezniki se udeležujejo posameznega dogodka upravljavca na lastno odgovornost ter s prijavo na dogodek v organizaciji INFO HIŠE izjavljajo, da bodo upoštevali vsa navodila organizatorja dogodka. Obenem potrjujejo, da so bili seznanjeni z dejstvom, da organizator ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi s sodelovanjem na dogodku oziroma katerokoli drugo odgovornost, ki jo je v skladu z veljavno zakonodajo mogoče izključiti ali omejiti. Če v okviru izvajanja dogodka INFO HIŠA krivdno povzroči posamezniku škodo, INFO HIŠA odgovarja posamezniku za škodo, ki ne presega petkratnika plačila posameznega dogodka oz. do največ 1000 eurov.

Gradiva, seminarji in posnetki seminarjev predstavljajo splošne situacije in lahko služijo zgolj kot okvir ali splošno vodilo pri proučevanju specifičnih (npr. a ne omejeno na zasebnostnih, varnostnih, pravnih) tematik. Gradivo je namenjeno zgolj izobraževanju in ne predstavlja pravnega oziroma davčnega nasveta. INFO HIŠA in avtorji gradiva oziroma seminarja ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice, ki bi nastale kot rezultat samostojnega udejstvovanja na podlagi predstavljenih informacij. Svetujemo vam, da se glede podrobnosti ali uporabe predstavljenih primerov v konkretnih situacijah obrnete neposredno na INFO HIŠO.

Končne določbe

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.info-hisa.si.

V primeru, da so pri posameznem dogodku navedeni dodatni pogoji, se le-ti štejejo kot del splošnih pogojev. V primeru kolizije pogojev ob dogodku in teh splošnih pogojev, prevladajo pogoji ob dogodku.

INFO HIŠA si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev.

Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani INFO HIŠE.

Za tolmačenje določb teh splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

Uporabniki in INFO HIŠA bodo morebitna nesoglasja, ki bi izvirala iz teh splošnih pogojev reševali sporazumno. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani in veljajo do preklica oz. sprememb.

 

Zadnja posodobitev splošnih pogojev 5. julij 2023.