I. UVODNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletnih strani in vsebin na spletnih straneh družbe INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana (DŠ 47742640, ustanovni kapital 7.500,00 EUR, številka vpisa v sodni register 2017/6778, TRR SI56 0201 0026 2210 269, v nadaljevanju: INFO HIŠA), naročniško razmerje za storitev DPO Novice, članstvo v DPO Klubu in pogoje uporabe drugih storitev, ugodnosti ali produktov, ki jih ponuja INFO HIŠA, razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji določajo drugače.

Splošni pogoji zavezujejo vse vrste uporabnikov, članov, naročnikov in plačnikov storitev INFO HIŠE.

Ti splošni pogoji so sestavni del posebne pogodbe, če je ta sklenjena, v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, dopolnjujejo posebno pogodbo in zavezujejo kot pogodbena določila. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani INFO HIŠE.

INFO HIŠA si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani INFO HIŠE.

II. OPREDELITEV POJMOV

DPO Klub™ je podporna mreža pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov in ponudnikov storitev in produktov, povezanih z zavarovanjem zbirk osebnih podatkov.

Član DPO Kluba™ ali Član je fizična oseba, ki jo je upravljavec osebnih podatkov, ki je z INFO HIŠO sklenil Pogodbo o članstvu v DPO Klubu™, imenoval oziroma jo namerava imenovati za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov in je zaposlena pri upravljavcu (v nadaljevanju: DPO), ali pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost izvajanja storitev ali izdelave ali prodaje produktov, povezanih z zavarovanjem ali obdelavo zbirk osebnih podatkov, in je z INFO HIŠO sklenila pogodbo o članstvu v DPO Klubu™ (v nadaljevanju: korporativni član).

Pogodba o članstvu v DPO Klubu™ ali Pogodba opredeljuje razmerje med plačnikom članarine za članstvo v DPO Klubu™ in INFO HIŠO. Član Kluba DPO na podlagi sklenjene pogodbe o članstvu v DPO Klubu™ pridobi pravice in ugodnosti Člana DPO Kluba™.

Članarina je cena, ki jo pravna ali fizična oseba plača INFO HIŠI za članstvo člana DPO Kluba™, in vključuje storitve, ugodnosti, udeležbo na dogodkih in naročnino na DPO Novice v skladu s Pogodbo o članstvu v DPO Klubu™, temi splošnimi pogoji in veljavnim cenikom.

DPO Novice so storitev občasne spletne publikacije, ki jo Naročniki na DPO Novice in Člani DPO Kluba™ prejmejo prek elektronske pošte in jim je dostopna z uporabniškim imenom in geslom (uporabniški račun) na spletnih straneh INFO HIŠE.

Naročnik na DPO Novice ali naročnik je pravna ali fizična oseba, ki preko spletnega obrazca z INFO HIŠO sklene naročniško razmerje za storitev DPO Novice in plačuje naročnino.

Naročnina je cena, ki jo pravna ali fizična oseba plačuje INFO HIŠI za storitev DPO Novice v skladu s temi splošnimi pogoji in veljavnim cenikom.

Uporabnik je Član DPO Kluba™, Naročnik na DPO Novice, pogodbena stranka Pogodbe o članstvu v DPO Klubu™, plačnik naročnine, uporabnik in skrbnik uporabniškega računa, obiskovalec spletnih strani INFO HIŠE in vsaka druga pravna ali fizična oseba, ki ji INFO HIŠA nudi katerekoli svoje storitve, ugodnosti ali produkte oziroma ki te storitve, ugodnosti ali produkte uporablja.

Nosilec uporabniškega računa je DPO ali fizična oseba, ki jo določi naročnik na DPO Novice.

Skrbnik uporabniškega računa je fizična oseba, ki jo korporativni član določi za skrbnika uporabniškega računa.

Spletne strani INFO HIŠE so sestavljene iz odprtega dela, ki jih lahko uporablja kdorkoli v skladu s temi splošnimi pogoji, in zaprtega dela, ki jih lahko uporabljajo le nosilci uporabniškega imena v skladu s temi splošnimi pogoji. Dostop do zaprtega dela je mogoč le z uporabo uporabniškega imena in gesla, ki ga dodeli INFO HIŠA.

III. DPO Klub™

Storitve in ugodnosti Članov DPO Kluba™ obsegajo:

Storitve in ugodnosti za Korporativne člane obsegajo poleg storitev in ugodnosti iz prejšnjega odstavka v skladu s Pogodbo o članstvu v DPO Klubu™ tudi možnost koriščenja oglasnega prostora v publikacijah in na dogodkih, ki jih izdaja oziroma organizira INFO HIŠA. Storitve in ugodnosti iz prejšnjega odstavka lahko koristi katerakoli oseba, zaposlena pri korporativnem članu, ki jo ta določi.

Za članstvo v DPO Klubu™ se za nedoločen čas sklene posebna pogodba – Pogodba o članstvu v DPO Klubu™ - ki je pogoj za članstvo. Članstvo teče od dne plačila članarine. Prenos Pogodbe o članstvu, pravic iz članstva ali uporabniškega računa na pravne naslednike upravljavca osebnih podatkov oziroma korporativnega člana ali tretje osebe ni mogoč.

Članarina se obračuna po veljavnem ceniku in vključuje članstvo za enega Člana DPO Kluba™. Članarina se plačuje letno in vnaprej. Že plačana, a neizkoriščena, članarina se ne vrača.

INFO HIŠA račune za vse storitve, ki jih izdaja na podlagi Pogodbe in teh splošnih pogojev, kot tudi morebitne opomine za plačilo računov, pošilja po elektronski poti na naslov za pošiljanje računov, naveden v Pogodbi. Upravljavec osebnih podatkov oziroma korporativni član je dolžan nosilca obvestiti o morebitnih spremembah e-naslova za pošiljanje računov.

INFO HIŠA Članu odpre uporabniški račun in mu omogoči njegovo uporabo najkasneje 5 delovnih dni po prejemu podpisane in ožigosane Pogodbe in plačila prve članarine.

S Pogodbo o članstvu v DPO Klubu™ se določi nosilca oziroma skrbnika uporabniškega računa. V primeru, da upravljavec osebnih podatkov prekliče pooblastila DPO ali temu preneha pogodba o zaposlitvi oziroma korporativni član prekliče pooblastila skrbniku računa, mora o tem obvestiti INFO HIŠO najkasneje v roku 72 ur po preklicu pooblastil oziroma prenehanju pogodbe o zaposlitvi. INFO HIŠA najkasneje v roku 72 ur od prejema obvestila blokira dostopno geslo do uporabniškega računa. Ko upravljavec osebnih podatkov oziroma korporativni član INFO HIŠI sporoči podatke o novem nosilcu oziroma skrbniku uporabniškega računa, mu INFO HIŠA najkasneje v roku 72 ur na e-naslov posreduje novo generirano geslo. Do prejema podatkov o novem nosilcu oziroma skrbniku članstvo miruje.

Upravljavec osebnih podatkov in korporativni član sta dolžna INFO HIŠI sporočiti vsako spremembo, ki utegne vplivati na izvrševanje Pogodbe o članstvu najkasneje v roku 3 delovnih dni od nastanka spremembe. V primeru opustitve dolžnosti obveščanja, INFO HIŠA svoje obveznosti pravilno in veljavno izpolnjuje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Upravljavec osebnih podatkov in korporativni član odgovarjata INFO HIŠI za škodo, ki utegne nastati zaradi opustitve obveznosti obveščanja po tem odstavku.

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli odstopi od Pogodbe o članstvu v DPO Klubu™ brez navajanja razlogov za odpoved z odpovednim rokom 30 dni. Obvestilo o odstopu od Pogodbe stranka, ki od pogodbe odstopa, posreduje drugi pogodbeni stranki v pisni obliki priporočeno po navadni pošti. Pogodbo o članstvu lahko odpove le zakoniti zastopnik stranke Pogodbe o članstvu v DPO Klubu™. Članstvo preneha z iztekom obdobja, za katerega je bila plačana članarina.

INFO HIŠA si pridržuje pravico, da odstopi od Pogodbe o članstvu v DPO Klubu™ brez odpovednega roka iz prejšnjega odstavka v primeru:

INFO HIŠA si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila začasno omeji uporabo uporabniškega računa ali ga ukine v naslednjih primerih:

Upravljavec osebnih podatkov in korporativni član se izrecno odpovedujeta uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti INFO HIŠI zaradi odpovedi pogodbe oziroma začasne omejitve ali ukinitve uporabniškega računa v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma.

Če Upravljavec osebnih podatkov oziroma korporativni član v celoti poravna članarino in druge zapadle obveznosti oziroma v celoti odpravi kršitve Pogodbe ali teh splošnih pogojev, INFO HIŠA praviloma ponovno vzpostavi veljavnost začasno omejenega ali ukinjenega uporabniškega računa praviloma naslednji delovni dan po dnevu, ko prejme pisno potrdilo, da je upravljavec osebnih podatkov oziroma korporativni član plačal zapadle obveznosti oziroma je odpravil kršitve.

Upravljavec osebnih podatkov in korporativni član sta dolžna nosilca oziroma skrbnika uporabniškega računa seznaniti z vsemi pravicami in obveznostmi, ki zanj izhajajo iz Pogodbe o članstvu in iz teh splošnih pogojev.

INFO HIŠA za namene izvajanja Pogodbe in teh splošnih pogojev zbira in nadalje obdeluje naslednje osebne podatke nosilca uporabniškega računa, ki je DPO, oziroma skrbnika uporabniškega računa:

INFO HIŠA osebne podatke nosilcev in skrbnikov uporabniških računov obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto Politiko zasebnosti.

IV. DPO Novice

Storitev DPO Novice obsega:

Za storitev DPO Novice se plača naročnina po veljavnem ceniku. Naročniško razmerje se sklene preko spletnega obrazca na spletni strani INFO HIŠE. Pogoj za sklenitev naročniškega razmerja je vpis potrebnih podatkov naročnika v spletni obrazec in sprejem teh splošnih pogojev. Naročniško razmerje je sklenjeno s plačilom prve naročnine.

Naročnina se plačuje letno in vnaprej. Že plačana, a neizkoriščena, naročnina se ne vrača. Prenos naročniškega razmerja, pravic uporabe storitev ali uporabniškega računa na pravne naslednike ali tretje osebe ni mogoč.

INFO HIŠA račun za plačilo naročnine kot tudi morebitne opomine za plačilo naročnine pošilja po elektronski poti na e-naslov naročnika za prejemanje računov.

INFO HIŠA naročniku odpre uporabniški račun in mu omogoči njegovo uporabo najkasneje 5 delovnih dni po prejemu plačila prve naročnine.

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli odpove naročnino brez navajanja razlogov za odpoved z odpovednim rokom 30 dni. Obvestilo o odpovedi naročnine stranka, ki naročnino odpoveduje, posreduje drugi stranki na e-naslov. E-naslov INFO HIŠE je info@dataprotection-officer.com. Naročniško razmerje preneha z iztekom obdobja, za katerega je bila plačana naročnina.

INFO HIŠA si pridržuje pravico, da odpove naročniško razmerje brez odpovednega roka iz prejšnjega odstavka v primeru:

INFO HIŠA si pridržuje pravico, da začasno omeji uporabo uporabniškega računa ali ga ukine brez predhodnega obvestila v naslednjih primerih:

Naročnik se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti INFO HIŠI zaradi odpovedi naročnine oziroma omejitve ali ukinitve uporabniškega računa v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma.

Če naročnik v celoti poravna naročnino in druge zapadle obveznosti oziroma v celoti odpravi kršitve teh splošnih pogojev, INFO HIŠA praviloma ponovno vzpostavi veljavnost začasno omejenega ali ukinjenega uporabniškega računa praviloma naslednji delovni dan po dnevu, ko prejme pisno potrdilo, da je naročnik plačal zapadle obveznosti oziroma je odpravil kršitve.

Naročnik je dolžan nosilca uporabniškega računa seznaniti z vsemi pravicami in obveznostmi, ki zanj izhajajo iz teh splošnih pogojev.

INFO HIŠA za namene izvajanja naročniškega razmerja in teh splošnih pogojev zbira in nadalje obdeluje naslednje osebne podatke naročnika oziroma nosilca uporabniškega računa, ki ga je določil naročnik:

INFO HIŠA osebne podatke naročnikov in nosilcev uporabniških računov obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto Politiko zasebnosti.

Naročnik je dolžan INFO HIŠI sporočiti vsako spremembo, ki utegne vplivati na izvrševanje naročniškega razmerja najkasneje v roku 3 delovnih dni od nastanka spremembe. V primeru, da naročnik opusti dolžnost obveščanja, INFO HIŠA svoje obveznosti pravilno in veljavno izpolnjuje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Naročnik odgovarja INFO HIŠI za škodo, ki utegne nastati zaradi opustitve obveznosti obveščanja po tem odstavku.

V. RAVNANJE Z UPORABNIŠKIM RAČUNOM

Uporabniški račun je sestavljen iz uporabniškega imena in uporabniškega gesla, ki ga določi INFO HIŠA.

Nosilec uporabniškega računa po prejemu dodeljenega uporabniškega imena in gesla po opravljeni prvi registraciji na spletnih straneh INFO HIŠE spremeni uporabniško geslo. Nosilec uporabniškega računa se zavezuje, da bo dodeljeno uporabniško ime in izbrano geslo hranil kot poslovno skrivnost in bo zagotovil, da uporabniškega imena ne bodo uporabljale nepooblaščene osebe.

Upravljavec osebnih podatkov, korporativni član, naročnik in skrbnik uporabniškega računa se zavezujejo, da bodo dodeljeno uporabniško ime in geslo hranili kot poslovno skrivnost ter bodo zagotovili, da bo eno uporabniško ime in geslo uporabljal naenkrat le en in isti uporabnik.

Upravljavec osebnih podatkov, korporativni član, naročnik, nosilec in skrbnik uporabniškega računa odgovarjajo INFO HIŠI za morebitno zlorabo uporabniškega računa, uporabo uporabniškega računa s strani nepooblaščenih uporabnikov oziroma tretjih oseb in uporabo uporabniškega računa v nasprotju z morebitno Pogodbo in temi splošnimi pogoji.

Upravljavec osebnih podatkov, korporativni član, naročnik, nosilec in skrbnik uporabniškega računa so dolžni v primeru, da izvedo za zlorabo ali razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega računa, nemudoma spremeniti uporabniško geslo in o tem obvestiti INFO HIŠO.

Ukinitev uporabniškega računa lahko zahteva le stranka Pogodbe o članstvu v DPO Klubu™ in naročnik v skladu s temi Splošnimi pogoji in Pogodbo. Za ukinitev uporabniškega računa se uporabljajo določbe teh Splošnih pogojev in Pogodbe, ki veljajo za odpoved Pogodbe oziroma naročniškega razmerja.

Nosilec in skrbnik uporabniškega računa imata v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje INFO HIŠA vse pravice v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. INFO HIŠA ne odgovarja za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki utegne nastati stranki Pogodbe o članstvu v DPO Klubu ali naročniku zaradi uveljavljanja in uresničevanja pravic nosilca in skrbnika uporabniškega računa do varstva osebnih podatkov, zlasti in izrecno ne za škodo ali neprijetnosti, ki utegnejo nastati zaradi prepovedi nadaljnje obdelave ali zahteve za izbris osebnih podatkov nosilca ali skrbnika uporabniškega računa.

UPORABA SPLETNIH STRANI

Za dostop do spletnih strani uporabnik potrebuje:

Za dostop do zaprtih delov spletnih strani INFO HIŠE uporabnik potrebuje veljaven uporabniški račun.

Uporabnik se zavezuje, da bo spletne strani INFO HIŠE uporabljal pošteno in skladno s temi splošnimi pogoji.

INFO HIŠA osebne podatke uporabnikov spletnih strani obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto Politiko zasebnosti.

VI. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

INFO HIŠA si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo spletnih strani. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme si INFO HIŠA pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopnosti do spletnih strani.

Odgovornost INFO HIŠE in njenih pogodbenih izvajalcev za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov nastale uporabniku zaradi prekinitve delovanja oziroma motenega dostopa do portala, je v celoti izključena.

INFO HIŠA si ves čas prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in storitev, ki jih opredeljujejo ti splošni pogoji. Odgovornost INFO HIŠE in njenih pogodbenih izvajalcev za škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oziroma storitev je v celoti izključena.

Če uporabnik ugotovi, da so na spletnih straneh nepravilnosti pri podatkih, slikovnem, zvočnem ali video materialu, lahko o tem obvesti INFO HIŠO na običajen način. V primeru napak bo INFO HIŠA omogočila odstop od pogodbe oziroma naročniškega razmerja na lastne stroške.

INFO HIŠA in uporabnik drug drugemu ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, zamudo ali neskladnost ravnanja s temi splošnimi pogoji, ki so posledica višje sile ali naklepnega ravnanja tretjih oseb.

Vsi uporabniki se zavedajo, da vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

VII. VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Znaki »DPO on demand«, »DPO Klub«, »DPO Novice«, »Info hiša« in ostali znaki INFO HIŠE so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke. Njihova uporaba brez izrecnega dovoljenja INFO HIŠE je prepovedana.

Vse zbirke podatkov na spletnih straneh INFO HIŠE predstavljajo podatkovno bazo v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Zbirke dokumentov na spletnih straneh INFO HIŠE v celoti in kot posamezni deli sistema so varovane s predpisi s področja varstva intelektualne lastnine. Posamezne enote na spletnih straneh INFO HIŠE, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. avtorski članki), so avtorsko pravno zaščitene.

Uporaba posameznih enot zbirk portala, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le za lastne potrebe uporabnika. Vse druge oblike reproduciranja, distribuiranja, posredovanja ali omogočanja uporabe tretjim osebam so izrecno prepovedane. Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedana naslednja ravnanja:

Uporabnik, ki je tretjemu omogočil nepooblaščeno uporabo del ali elementov, ki so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, odgovarja INFO HIŠI za vso škodo, ki nastane iz tega naslova.

VIII. KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh INFO HIŠE.

INFO HIŠA si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev.

Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani INFO HIŠE.

Za tolmačenje določb teh splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

Uporabniki in INFO HIŠA bodo morebitna nesoglasja, ki bi izvirala iz teh splošnih pogojev reševali sporazumno. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.