Uvodne določbe

Ti pogoji določajo splošne pogoje hitrega pregleda skladnosti piškotkov na spletiščih, ki ga v okviru svoje dejavnosti opravlja Info hiša d.o.o., Likozarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju pregledovalec). S prijavo za pregled spletišča v celoti soglašate s temi splošnimi pogoji.

Pogoji pregleda

Posamezen e-poštni naslov upravljavca spletišča (v nadaljevanju upravljavca) je lahko uporabljen zgolj za pregled postrežbe piškotkov ene spletne strani na naslovu (URL), ki ga v prijavi poda upravljavec. Pri tem se upravljavec zaveda, da navigacija na druge (pod)strani spletišča lahko postreže drugačne piškotke, ki v okviru tega hitrega pregleda ne bodo zaznani in/ali obravnavani.

Pregledovalec bo ob podanem URL pregledal tudi morebitno politiko piškotkov ali soroden dokument, če bo le ta dosegljiva na spletišču na način, kot ga lahko pričakuje tudi običajen obiskovalec spletišča. Pregledovalec si pridružuje pravico neodvisno oceniti posamezne elemente spletne strani v zvezi s piškotki, pri čemer ni zavezan k spoštovanju vsebine navedb, podanih v politiki piškotkov.

Upravljavec bo na e-poštni naslov, ki je bil uporabljen v zahtevi (posredovani e-naslov), poslal indikacijsko tabelo, ki bo za vsako izmed preverjenih kategorij pojasnila, ali je izvedba povsem neustrezna (0), delno neustrezna (1), pogojno ustrezna (2) ali v celoti ustrezna (3). Stran dobi končno oceno »Ustrezno« zgolj v primeru, če je ocena na vseh petih ocenjevanih področjih vsaj 2 (pogojno ustrezna).

Pregledovalec brez dovoljenja upravljavca spletišča ne bo javno objavljal rezultatov za posamezno pregledano stran, pač pa bo tako pridobljene spletne naslove in rezultate pregledov obdeloval v statistične in raziskovalne namene ter v namen obveščanja upravljavcev spletišč o svojih storitvah.

Pregledovalec ne preverja in ne odgovarja za resničnost navedb v obrazcu prijave na pregled, vendar sme kljub temu zavrniti pregled, če meni, da posredovani e-naslov ne pripada upravljavcu spletišča ali v drugih primerih, kjer bi lahko bil kršeni interesi pregledovalca ali upravljavca spletišča.

Omejitev odgovornosti

Zaradi omejitev testa (vzorčenje ene same strani, odsotnost informacij, ki jih ni mogoče pridobiti s samega spletišča) pregledovalec ne more jamčiti za točnost rezultata. Upravljavec potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da pregledovalec ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi s pregledom oziroma katerokoli drugo odgovornost, ki jo je v skladu z veljavno zakonodajo mogoče izključiti ali omejiti.

Obdelava osebnih podatkov

Kot posameznik ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da bo upravljavec zbirke Info hiša d.o.o. zbrane e-poštne naslove uporabila skladno z dovoljenjem, ki ga daje 226. člen ZEKom-2. Prejemnik e-sporočil lahko kadarkoli zavrne prejem takega sporočila s klikom na povezavo v sporočilu ali s sporočilom na info@info-hisa.si.

Več o obdelavi osebnih podatkov dobite v naši Politiki zasebnosti.

Končne določbe

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.info-hisa.si.

INFO HIŠA si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev.

Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani INFO HIŠE.

Za tolmačenje določb teh splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

Uporabniki in INFO HIŠA bodo morebitna nesoglasja, ki bi izvirala iz teh splošnih pogojev reševali sporazumno. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani in veljajo do preklica oz. sprememb.

 

 

Zadnja posodobitev splošnih pogojev: 4. december 2023.